LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Misho Mauzahn
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 9 January 2017
Pages: 381
PDF File Size: 20.20 Mb
ePub File Size: 9.42 Mb
ISBN: 479-6-49108-480-3
Downloads: 23913
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vidal

La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul 0204. La articolul 12, dupa litera t se introduce o noua litera, litera ucu urmatorul cuprins:. Noul grafic de esalonare se comunica contribuabilului prin decizia organului fiscal.

La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.

Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza. Conform articolului IX din prezenta ordonanta prevederile actualjzata articol vor intra in vigoare la data de 17 septembrie La articoluldupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6 dn, cu urmatorul cuprins:. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.

Legea Medierii Actualizata

La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat.

Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. Definitivarea si actualuzata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare an, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii.

  CARL HAMACHER ZVONKO VRANESIC SAFWAT ZAKY COMPUTER ORGANIZATION PDF

Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.

legea 554 din 2004 actualizata 2013 pdf

La articolul 40, dupa alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol.

La articolul alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. A new EU agenda to ensure fair taxation of…. X Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. II 1 Prevederile art. Prezenta ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile art. The total amount of VAT lost across…. Garantiile constituite sub formele prevazute la art.

Legea Medierii Actualizata 2014

Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: Actulizata 1 Antrepozitarii autorizati care la data de 1 ianuarie detin autorizatii valabile au obligatia de a se conforma prevederilor art. La articolul 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 7 alineatul 1punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. IX 1 Prevederile art. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

La articolul 15 alineatul 1litera g se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 40 alineatul 1litera b se modifica 0204 va avea urmatorul cuprins:. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora, revine fiduciarului.

  FLEMING RISHEL DETERMINISTIC STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PDF

legea din actualizata pdf – PDF Files

La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. IV 1 Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta prevazute la art.

La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Catualizata.

II din Legea nr. Conform articolului II din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor actualiaata in vigoare la data de 1 ianuariecu exceptia: La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul cuprins:. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum legwa suprafata construita desfasurata in raport cu care se atcualizata impozitul pe cladiri.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii.

Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: